falkon international

Kontakt +48 727 412 777

English +48 727 414 777

info@falkoninternational.pl

Przetargi

Zapytanie ofertowe NR: RPPK.01.02.00-18-0030/ZAP1.

Tytuł projektu: „Analiza wykonalności prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowoczesnych metod stabilizacji gruntu”.

 

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Zamawiający:

Falkon International Sp. z o.o.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w formie studium wykonalności analizy zakresu prac B+R i wdrożenia innowacyjnej metody wykonania tymczasowej stabilizacji podłoża w oparciu o trwałe prefabrykaty otrzymywane w trakcie procesu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych.

W szczególności wykonawca w ramach zamówienia powinien:

1. opracować analizę pełnego zakresu prac B+R,

2. zastosować adekwatne do charakteru badania i założonego celu metody badawcze,

3. opracować harmonogram i kosztorys prac badawczo rozwojowych

Przedmiotem analizy będzie opracowanie koncepcji prac badawczo rozwojowych unikalnych

na krajowym rynku metod tymczasowej stabilizacji podłoża w oparciu o prefabrykaty wytwarzane na bazie recyclingu tworzyw sztucznych.

 

Usługa powinna polegać na opracowaniu studium wykonalności inwestycji zawierającym między innymi:

• Analizę rozwiązań stosowanych na świecie.

• Analizę rynku docelowego.

• Analizę problemu technologicznego w kontekście potrzeb gospodarczych.

• Wytypowaniu grup potencjalnych odbiorców gotowego produktu.

• Określeniu rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem kosztowym i o najlepszych parametrach technicznych produktu.

• Określeniu zasobów technologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

• Określeniu prac badawczo-rozwojowych (B+R) koniecznych do realizacji inwestycji.

• Oszacowaniu harmonogramu i kosztorysu prac B+R niezbędnych do przygotowania wersji próbnej prefabrykatów.

Warunki udziału w postępowaniu :

Zgodnie z pkt 3 „Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w

ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania

przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje”

zamówienie może być udzielone jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn.

zm.), tj. prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Jednostkę

naukową w myśl przywołanych powyżej przepisów stanowią:

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);

3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Polska Akademia Umiejętności;

6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i

upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).

Dodatkowo, od wykonawców spełniających powyższe kryterium wymaga się, by były to

jednostki, które:

- posiadają nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenę parametryczną

wydziału, na którym prowadzony jest w/w kierunek przynajmniej na poziomie oceny B,

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do odbycia z Zamawiającym

co najmniej 3 spotkań w siedzibie Zamawiającego dotyczących szczegółów wykonania

analizy.

Spełnienie każdego z powyższych kryteriów powinno być przez wykonawcę potwierdzone

kopią stosownych dokumentów, referencji.

Termin składania ofert:

7 listopada 2016 godzina 15:00 [termin przedłużony do 8 listopada 2016 godzina 15:00]

Termin wykonania zamówienia:

30 listopada 2016

Miejsce składania oraz otwarcia ofert:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim i składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

7 listopada 2016 roku (godzina 15:00) w zaklejonej kopercie. [termin przedłużony do 8 listopada 2016 godzina 15:00]

- Oferta w wersji papierowej powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub

dostarczona osobiście na adres:

Falkon International Sp. z o.o.

ul. Architektów 12/32

35-082 Rzeszów

- Oferta w formie elektronicznej (scan) na adres

e-mail: h.kudyba@falkoninternational.pl

Złożona oferta w formie elektronicznej powinna być opieczętowana i podpisana przez

oferenta.

- Termin otwarcia ofert: 7 listopada 2016 r. o godzinie 16.00 [termin otwarcia ofert przełożony na 8 listopada 2016 godzina 16:00] 

w siedzibie Falkon International Sp. z o.o., ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów. 

- Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo

Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

- Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega

odrzuceniu.

- Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany

budżet, w takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości punktowej,

jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty zaplanowanej

w budżecie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później

niż w terminie 4 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Link do ogłoszenia na stronie www: www.falkoninernational.pl

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

A.     Cena – 50% - 50 pkt,

B.     Doświadczenie w realizacji prac B+R dla przemysłu, przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 20% - 20 pkt,

C.     Doświadczenie w realizacji prac B+R dla Jednostek Naukowo Badawczych, przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 10% - 10 pkt,

D.    Doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności inwestycji – 15% - 15 pkt,

E.     Znajomość procedur związanych z ochroną patentową – 5% - 5 pkt.

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Cena netto 50% - 50 pkt

Ilość projektów B+R realizowanych dla przemysłu przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 20% - 20 pkt

Ilość projektów B+R realizowanych dla Jednostek Naukowo Badawczych przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu z obszaru tematycznego projektu – 10% - 10 pkt

Ilość studiów wykonalności inwestycji opracowanych przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu – 15% - 15 pkt,

Ilość dokonanych zgłoszeń patentowych przez Zespół oddelegowany do realizacji projektu – 5% - 5 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków z wynosi 100. Zamawiający obliczy wartość punktową danej oferty dodając do siebie punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach:

A+B+C+D+E = wartość punktowa danej oferty

Punkty dla każdego kryterium zostaną obliczone oddzielnie według następującego

wzoru:

Kryterium A = (Cena oferty najtańszej)/(Cena oferty badanej) × 50 = liczba punktów.

Kryterium B = 0-5 projektów: 0 pkt., 6-10 projektów: 5 pkt., 11-15 projektów: 10 pkt., 16-20 projektów: 15 pkt., powyżej 21 projektów: 20 pkt.

Kryterium C = 0-2 projektów: 0 pkt., 3-5 projektów: 5 pkt., powyżej 6 projektów: 10 pkt.

Kryterium D = 0-5 studiów wykonalności inwestycji 0 pkt., 6-10 studiów wykonalności inwestycji: 10 pkt., powyżej 11 studiów wykonalności inwestycji: 15 pkt.

Kryterium E = 0-3 patentów lub zgłoszeń patentowych: 0 pkt., powyżej 4 patentów i zgłoszeń patentowych: 5 pkt.

W przypadku kryteriów B, C, D, E projekty B+R, studia wykonalności inwestycji, patenty oraz zgłoszenia patentowe uwzględnianie są tylko jeden raz niezależnie od tego ilu członków Zespołu oddelegowanego do realizacji projektu brało w nich udział. 

Maksymalny okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć

30.11.2016 roku. Jednakże należy również uwzględnić terminy pojawiające się w

dokumentacji konkursowej. Termin nie może być dłuższy niż wymogi dokumentacji

przedmiotowego konkursu.

Obszar tematyczny projektu: inżynieria drogowa, kompozyty polimerowe.

Informacja na temat zakresu wykluczenia :

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności

na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załączniki:

 

  Zapytanie
 Wzór oferty

 

***************************************************************************************************

UWAGA!!! AKTUALIZACJA:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 8 listopada 2016 godzina 15:00

***************************************************************************************************

Rzeszów, 09.11.2016

Informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RPPK.01.02.00-18-0030/ZAP1 do realizacji wybrana została oferta złożona przez Politechnikę Rzeszowską im Ignacego Łukasiewicza.

 

Zaufali nam i naszym produktom

Zaufali nam i naszym produktom:

 

Falkon International Sp z o.o.
ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów
Polski   + 48 727-412-777

Polski +48 667 300 005
English + 48 727-414-777
info@falkoninternational.pl