Wynajem płyt drogowych

Zapytanie ofertowe/Przetarg 02.2018

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa:                        FALKON INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:              ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów

Tel.                  727 412 777

NIP:                 7010352572

REGON:          146288864

Email:              info@falkoninternational.pl

 

II. Rodzaj zamówienia:         Dostawa

 

III. Nazwa zamówienia:        Płyty kompozytowe wraz z zestawem łączników ze stali sprężynowej – 1 kpl

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych płyt kompozytowych wraz z zestawem łączników ze stali sprężynowej – 1 kpl.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 44113005-5 Drogowe materiały konstrukcyjne

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

 

Płyty kompozytowe wraz z zestawem łączników ze stali sprężynowej – 1 kpl muszą posiadać takie parametry techniczne jak:

- ilość płyt 120 sztuk,

- o szerokości nie mniejszej niż 2 m,

- długości nie mniejszej niż 3m  a nie większej niż 4 m,

- ilość łączników ze stali sprężynowej do płyt kompozytowych 1 440 sztuk wraz ze śrubami,

- płyty kompozytowe  z ochroną przed UV,

- obustronnie profilowane,

- odporne na warunki pogodowe, wodę i substancje  chemiczne,

- posiadające system zapewniający optymalną przyczepność oraz redukujący ryzyko przesunięcia lub ześlizgnięcia,

- obciążenie min 105 kg/cm2,

- montaż system zaciskowy.

 

Dostawca w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, specyfikację oferowanych maszyn. Specyfikacja oferowanych maszyn musi zawierać wszystkie informacje odpowiadające treści zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga  przedłożenia dokumentów przedstawiających dokładne parametry techniczne z niniejszego zapytania, np. – opisów technicznych, katalogów, kart charakterystyk maszyn, instrukcji obsługi, dla każdej maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia. 

Brak tego typu dokumentów oraz wymagań określonych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty.

 

V. Termin odbioru końcowego

Termin odbioru końcowego maszyny (potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym) oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej max do 31.05.2018 roku w siedzibie Zamawiającego.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga).

Lp.

Kryterium (symbol)

Waga kryterium

1

Cena brutto (C)

65%

2

Termin dostawy (D)

20%

3

Gwarancja (G)

15%

 

VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 

1. Kryterium: C – Cena brutto – Waga 65%:

 1. UWAGA! Oferta powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 2. Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich lub w walucie euro (EUR) – oferta zostanie przeliczona po średnim kursie euro NBP aktualnym na dzień otwarcia ofert.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z pkt. IV.
 5. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 65 pkt.

 

2. Kryterium D – Termin dostawy przedmiotu zamówienia– waga 20%

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia powinien obejmować całkowity okres niezbędny Dostawcy od podpisania umowy do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z pkt. IV Zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego.
 2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach (pełne jednostki) od dnia podpisania umowy (przewidywany termin podpisania umowy 05 kwietnia 2018 roku)
 3. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby tygodni wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia podanych w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

 

Termin dostawy maj 2018 rok

Termin odbioru końcowego (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym) oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej max do 31.05.2018 roku w siedzibie Zamawiającego.

3. Kryterium G - Gwarancja – waga 15%

 1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach (pełne jednostki), licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem).
 2. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia określony w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, liczony od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym).

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

 

Punkty przyznane w kryterium ceny brutto, kryterium terminu dostawy, kryterium gwarancji zostaną do siebie dodane.

 

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

1

Cena brutto

najniższa cena oferowana brutto/cena brutto badanej oferty x 65 punktów

2

Termin dostawy

najkrótszy termin liczony w tygodniach/ termin oferty badanej x 20 punktów

3

Gwarancja

okres gwarancji oferty badanej w m-cach/ najdłuższy okres gwarancji w m-cach x 15 punktów

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + D + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA BRUTTO”

D – liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN DOSTAWY”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”.

 

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Miejscem składania ofert: ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów.
 2. Oferta powinna zostać złożona w terminie od 23.02.2018 do 29.03.2018 roku do godziny 15:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów.
 3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę fabrycznie nowych płyt kompozytowych wraz z zestawem łączników ze stali sprężynowej – 1 kpl. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona datą, miejscowością wystawienia i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i trwale spięte. Powinna zawierać dokumenty potwierdzające dokładne parametry techniczne z niniejszego zapytania, np. – opisy techniczne, katalogi, karty charakterystyk maszyn, opisy techniczne, instrukcje obsługi, dla każdej maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia.
 6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 7. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 8. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 29.03.2018r. o godzinie 15.30 w miejscu składania ofert ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów.
 9. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów, godz. 15.30 w dniu 29.03.2018). Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: cena brutto, kryterium: termin dostawy, kryterium: gwarancja). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 10. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną niezwłocznie wysłane do oferentów.
 11. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty wygrywającej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w postępowaniu z powodu rażąco niskiej ceny. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 13. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.
 14. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 22.03.2018r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pani Honorata Kudyba w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: info@falkoninternational.pl

 

 

 

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Za spełnienie warunku o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami i załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.

3. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 

 

XI. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

XII. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:

 1. zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (wypełnia Zamawiający)
 2. zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)
 3. zał. 3 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)

 

  Zapytanie ofertowe
 Załacznik nr 1 - protokuł postepowania
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3

 

Zaufali nam i naszym produktom

Zaufali nam i naszym produktom:

 

Falkon International Sp z o.o.
ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów
Polski   + 48 727-412-777
English + 48 727-414-777
info@falkoninternational.pl